Co to jest EFS?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) został utworzony jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. Powołano go do życia w roku 1957 na mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Podstawowym zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest inwestowanie w zasoby ludzkie poprzez poprawę perspektyw ludzi na rynku pracy oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Wspiera finansowo działania skierowane na zapobieganie bezrobociu i jego zwalczanie, polepszenie sytuacji pracowników, umożliwienie pracownikom zdobycia kwalifikacji oraz podniesienie przez nich umiejętności zawodowych.   
Europejski Fundusz Społeczny ma ponadto z zadanie wspierać państwa członkowskie Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania nowoczesnej, aktywnej polityki zatrudnienia i systemów mających na celu likwidowanie głównych przyczyn bezrobocia oraz zapewnić wsparcie finansowe dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

W latach 2000-2006 EFS pełni rolę instrumentu polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia na obszarze Unii Europejskiej, przyczyniając się do realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia. W realizacji polityki zatrudnienia i zwalczanie bezrobocia EFS opiera się na czterech filarach Europejskiej Strategii Zatrudnienia:

 Z jak Zatrudnialność – państwa członkowskie zobowiązują się przede wszystkim do podjęcia takich działań, które będą charakteryzowały się przejściem od biernych form zwalczania bezrobocia do aktywnych form, ze szczególnym naciskiem na walkę z długotrwałym bezrobociem; działania realizowane w ramach filaru zatrudnialność to przede wszystkim wzmacnianie znaczenia kształcenia, wspieranie programów szkoleniowych  praktyk zawodowych, przygotowanie programów doradczych i podwyższenie jakości pośrednictwa pracy.

P  jak Przedsiębiorczość – obejmuje działania, których zadaniem jest stworzenie właściwego klimatu dla tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości; działania realizowane  ramach filaru to przede wszystkim działania wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (upraszczanie formalności administracyjnych, upraszczanie systemu podatkowego, szkolenia przygotowujące o prowadzenia własnego przedsiębiorstwa).

A jak Adaptacyjność – obejmuje działania zmierzające do podniesienia zdolności adaptacyjnych uczestników rynku pracy; na współczesnym rynku pracy konieczne jest posiadanie umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych, społecznych, wymagań stawianych przez pracodawców; w ramach tego filaru realizowane są działania skierowane na nabycie umiejętności dostosowania się do zachodzących zmian na przykład poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

R jak Równość szans – filar ten poświęcony jest zagadnieniom związanym z zapewnieniem równości 
w zakresie zatrudnienia, dostępu do edukacji oraz zwalczania różnych przejawów nierówności i dyskryminacji.

… Fundusz winien pełnić rolę wspierającą i uzupełniającą w stosunku do działań państw członkowskich w dziedzinie rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich …

Na lata 2000-2006 określono obszary wsparcia, czyli „tematy przewodnie”, którym może zostać udzielona pomoc finansowa ze strony EFS. Priorytetowo traktowane są:

 • aktywne formy walki z bezrobociem,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • rozwój powszechnego kształcenia ustawicznego,
 • doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości,
 • aktywizacja zawodowa kobiet.

 • Aktywne formy walki z bezrobociem:

- zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży,
- zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
- wspieranie osób zagrożonych bezrobociem,
- wspieranie osób powracających na rynek pracy po dłuższej nieobecności,
- ułatwianie powrotu na rynek pracy poprzez: szkolenia i przekwalifikowanie, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, informację zawodową, staże i praktyki zawodowe dla młodzieży, subsydiowane zatrudnienie.

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:

- wspieranie osób niepełnosprawnych,
- wspieranie imigrantów i uchodźców, mniejszości kulturowych, narodowych i etnicznych,
- pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- wspieranie młodzieży patologicznej i grup wykluczonych społecznie

 • Rozwój powszechnego kształcenia ustawicznego

- ukierunkowanie systemów kształcenia na potrzeby rynku pracy,
- rozwój sieci kształcenia, lokalnych ośrodków szkoleniowych,
- dostosowanie siły roboczej do zmieniających się potrzeb rynkowych,
- wzmacnianie mobilności i elastyczności zawodowej
przykładowo poprzez szkolenia zawodowe, naukę języków obcych

 • Doskonalenie kadr gospodarki oraz rozwój  przedsiębiorczości

- ulepszanie zdolności przystosowawczych i adaptacyjnych,
- wsparcie dla przedsiębiorczości,
- wspieranie rozpoczynających działalność gospodarczą,
- rozwój wiedzy i dostępu w zakresie informatyki, telekomunikacji, przekazywania informacji

 • Aktywizacja zawodowa kobiet

- poprawa dostępu kobiet do zatrudnienia i edukacji,
- rozwój zawodowy kobiet,
- zwalczanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy,
- wspieranie kobiet rozpoczynających działalność gospodarczą,
- pomoc w łączeniu zajęć zawodowych z obowiązkami domowymi, szczególnie opieką i wychowywaniem dzieci

W latach 2007-2013 środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego zostaną podzielone pomiędzy dwa cele strukturalne: Konwergencja (dla słabiej rozwiniętych regionów) orazKonkurencyjność regionalna i zatrudnienie (który wychodzi naprzeciw zmianom zachodzącym we współczesnym świecie poprzez promowanie zmian w gospodarce). Priorytetami powyższych celów są:

 • zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców,
 • zwiększanie dostępu do zatrudnienia oraz trwała integracja na rynku pracy osób poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zapobieganie bezrobociu, zwłaszcza bezrobociu długoterminowemu i bezrobociu wśród młodzieży, zachęcanie do aktywności w starszym wieku i dłuższej aktywności zawodowej oraz zwiększanie uczestnictwa w rynku pracy,
 •  zwiększanie integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w celu ich trwałej integracji na rynku pracy oraz zwalczanie wszelkich form dyskryminacji na rynku pracy,
 • wspieranie partnerstw, paktów i inicjatyw w celu mobilizacji na rzecz reform w obszarze zatrudnienia i integracji na rynku pracy

Priorytety i działania współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007-2013     zostały zapisane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. 


Na górę strony

Ostatnia modyfikacja tej właśnie strony odbyła się 2011.05.08, 22:55.

Czas generowania się strony: 0.3428 sekund.